Kaynakça

Atılgan, M. (2006). Antik Çağın en önemli yazı malzemesi: Papirüs. Bilgi Dünyası, 7 (2), 293-312.

Barutçugil, İ. (2002). Bilgi yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Bloom, J. M. (2003). Kâğıda işlenen uygarlık: Kâğıdın tarihi ve İslam dünyasına etkisi. (Z. Kılıç, Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Burke, P. (2001). Gutenberg’den Diderot’ya bilginin toplumsal tarihi. (M. Tunçay, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Çakın, İ. (2004). Müteferrika Matbaası’nın düşündürdükleri ve Avrupa’da basımcılığın etkileri: Gelecek için geçmişi anlamak. Bilgi Dünyası, 5 (2), 153-167.

Dahl, S. (1999). Antikçağ’dan günümüze her yönüyle kitabın tarihi (M. Dündar, Çev.). Ankara: Millî Kütüphane Başkanlığı.

Jean, G. (2006). Yazı: İnsanlığın belleği. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Johnson, E. D. (1973). Communication: An introduction to the history of writing, printing, books and libraries. New Jersey: Scarecrow Press.

Labarre, A. (t. y.). Kitabın tarihi. (G. Üstün, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Manguel, A. (2002). Okumanın tarihi: İnceleme. (F. Elioğlu, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Öcal, O. (1971). Kitabın evrimi. Ankara: Türkiye İş Bankası.

Önen, B. Z. ve Türkyılmaz, M. (Yay. Haz.). (2011). VEKAM geçmişten geleceğe kitabın serüveni: 44. Kütüphane Haftası, 4 Nisan 2008, Ankara: Bildiriler. (T. Berkes, Ed.). Ankara: Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi.

Smith, E. (1993). Kütüphaneci, bilim adamı ve araştırma kütüphanesinin geleceği. Ankara: ÜNAK.

Vikipedi. (2012). Johannes Gutenberg. 14 Aralık 2012 tarihinde http://tr.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg adresinden erişildi.

Vikipedi. (2012). Parşömen. 14 Aralık 2012 tarihinde http://tr.wikipedia.org/wiki/Par%C5%9F%C3%B6men adresinden erişildi.

Wikipedia. (2012). Pergament. 14 Aralık 2012 tarihinde http://de.wikipedia.org/wiki/Pergament adresinden erişildi.

Yıldız, N. (2000). Eskiçağda yazı malzemeleri ve kitabın oluşumu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Yılmaz, B. (2008). İlkçağ Anadolu uygarlıklarında sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında kütüphane/arşiv kurumu. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 351-376.

Klasik Türk Sanatları Vakfı (http://www.ktsv.com.tr/sanat/8-cilt)

T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı

İletişim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(0216) 471 94 67